Osvedčenie o odbornej spôsobilosti…

U P O Z O R N E N I E ! 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, vydané  v období od 1.9.2002 do 28.2.2012, platia v zmysle § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov do 4. decembra 2015 !     Z uvedeného dôvodu je potrebné aby si každý držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave skontroloval dátum vydania a v prípade, že je vydané v hore uvedenom časovom rozpätí je potrebné požiadať podľa § 6 ods. 7 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov o oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti a vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti v termíne do 4. decembra 2015. Na vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné podať žiadosť o oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti a priložiť originál, resp. kópiu, osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave vydaného podľa doterajších predpisov v období od 1.9.2002 do 28.2.2012. Za vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa vyberá správny poplatok vo výške 10 eur podľa položky 79 písm. s) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Uvedenú žiadosť je potrebné podať podľa § 51 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov na Okresný úrad, odbor cestnej a pozemných komunikácií, v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt.

 Tlačivo žiadosti o oslobodenie od skusky