Kalkulácia minimálnej ceny v taxislužbe v Bratislave

Kalkulácia minimálnej ceny v taxislužbe v Bratislave.
Pri kalkulácií nákladov v podmienkach taxislužby v meste Bratislava je nutné konštatovať’, že z dôvodu udržania kvality poskytovaných služieb na porovnateľnej úrovni s ostatnými hlavnými mestami v okolitých štátoch EÚ cena za prepravu nemôže byt’ nižšia ako 1,21 €/km pri použití štartovného vo výške 1,5 €/prepravu. Nižšia cena za prepravu vedie buď k porušovaniu sociálnych predpisov vodiča a tým aj k znižovaniu bezpečnosti cestne premávky v meste. Taktiež cena nastavená pod úrovňou nákladov zvyšuje riziko daňových únikov vodičov, ktorí takouto cestou sa snažia udržať’ na trhu. Nižšie jednotkové náklady nie je možné dosiahnuť’ ani plánovaním jedného vodiča na vozidlo, pretože pri dodržaní stanovených požiadaviek sociálnych predpisov by vozidlo bolo v priebehu roka schopné realizovať’ výkon iba 248 dni, čo spôsobuje zvýšenie jednotkových nákladov na km.
Na základe kalkulácie nákladov je možné konštatovať’, že minimálna cena za taxislužbu v Bratislave v období december 2014 – január 2015 je na úrovni:
• štartovné – 1,5 €/prepravu,
• za jazdu – 1,21 €/km,
• za čakanie vozidla – 2,23 €/15 minút.
Na záver je potrebné konštatovať’, že cenu je potrebné prehodnocovať v pravidelných intervaloch, napr. raz za štvrťrok, polrok alebo ročne.

Kompletná kalkulácia : Kalkulácia minimálnej ceny v taxislužbe v Bratislave. – otvor

10. januára 2015, Žilina

Kalkuláciu vypracoval:
Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov

Zápisnica zo stretnutia zástupcov OZ-ÚTB a Cech taxi na MF SR.

Zápisnica zo stretnutia zástupcov OZ-ÚTB a Cech taxi na MF SR.

Vďaka opakovaným žiadostiam sa zástupcovia OZ-ÚTB p. Wenzl a p. Gajdi, dňa 16.01.2015 o 14 hod. zúčastnili rokovania na MF SR k tomuto rokovaniu bol prizvaný aj zástupca Cech Taxi p. Velčický. Stretnutie na MF SR viedol štátny tajomník p. Kuruc, p. Beran a ďalší dvaja pracovníci s MF SR. Na začiatok jednania sme boli upozornený že toto stretnutie sa bude výhradne týkať témy registračné pokladne. Nato sme predniesli naše argumenty prečo v taxíku nie je možné používať registračnú pokladňu. Po vypočutí našich pripomienok a argumentov sme sa spoločne zhodli že používanie registračných pokladní v taxíku nie je vhodné a možné. Nato sme ako alternatívu navrhli zaviesť paušálnu daň, ale MF SR nám ponúklo svoju alternatívu a to virtuálnu pokladňu. Po tom nám bola predstavená a vysvetlená registrácia a obsluha virtuálnej pokladne. Na základe týchto rozhovorov sme sa zo zástupcami MF SR dohodli že sa oboma návrhmi bude ešte MF SR zaoberať. Na záver sme sa dohodli, že naše rokovania sa nekončia, nakoľko problémov ktoré treba ešte riešiť je veľa.

V Bratislave dňa 22.01.2015

Ondrej Wenzl
Predseda OZ-ÚTB

Oznam

V týchto dňoch bola na žiadosť UTB doručená štúdia zo Žilinskej Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ktorá sa zaoberá výpočtom nákladov a hlavne minimálnej ceny jazdného v Bratislave. Cena tohoto dôležitého dokumentu bola 180,00 €.  Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľným prispievateľom, vďaka ktorým sme mohli túto štúdiu financovať.

V dohľadnej dobe bude zverejnená samotná štúdia.