Návrh VZN Hl.m.SR Bratislavy k taxislužbe

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ktorým sa určujú podrobnosti o výkone taxislužby a vydáva prevádzkovaný poriadok stanovíšť taxislužby na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

návrh VZN predložený mestom: otvor
naše pripomienky k VZN otvor

podnety, pripomienky a návrhy riešené cez Fórum